ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

Η Cowa Facility Management κατέχει πιστοποίηση για το πεδίο εφαρμογής “Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων” στα ακόλουθα διαχειριστικά συστήματα:

ISO 9001 : 2015

Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα

Αριθμός εγγραφής πιστοποιητικού: 01011337

 • Υπηρεσίες Καθαρισμού
 • Υπηρεσίες Πρασίνου *
 • Υπηρεσίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης, Μυοκτονίας *
 • Υπηρεσίες Ηλεκτρολογικές *
 • Υπηρεσίες Συντήρησης Κλιματιστικών Μονάδων *
 • Υπηρεσίες Ανακαίνισης Χώρων *

 

ISO 14001 : 2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Αριθμός εγγραφής πιστοποιητικού: 04012007

 • Υπηρεσίες Καθαρισμού
 • Υπηρεσίες Πρασίνου *
 • Υπηρεσίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης, Μυοκτονίας *
 • Υπηρεσίες Ηλεκτρολογικές *
 • Υπηρεσίες Συντήρησης Κλιματιστικών Μονάδων *
 • Υπηρεσίες Ανακαίνισης Χώρων *

 

ISO 45001 : 2018

Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Αριθμός εγγραφής πιστοποιητικού: 20152200003968

 • Υπηρεσίες Καθαρισμού
 • Υπηρεσίες Πρασίνου *
 • Υπηρεσίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης, Μυοκτονίας *
 • Υπηρεσίες Ηλεκτρολογικές *
 • Υπηρεσίες Συντήρησης Κλιματιστικών Μονάδων *
 • Υπηρεσίες Ανακαίνισης Χώρων *

ISO 9001 : 2015

Το ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητική τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 αποτελεί απόδειξη:

 • Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα ή και υπηρεσίες οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.

ISO 14001 : 2015

Με την πραγματοποίηση των προδιαγραφών του ISO 14000 δημιουργήθηκε μία παγκόσμια εστίαση στο περιβάλλον και με αυτό τον τρόπο παρακινεί για ένα πιο καθαρό, ασφαλή και υγιή κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ενδιαφερθούν για την προστασία του περιβάλλοντος, να αποφύγουν την μόλυνση του περιβάλλοντος και να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση. Επίσης, το ISO 14001:2015 ζητάει να ενεργοποιηθεί μια περιβαλλοντική πολιτική στην επιχείρηση γύρω από την οποία προσαρμόζονται πολιτικές της εταιρείας όσο αφορά το προσωπικό και την κοινωνία.

Το πρότυπο ISO 14001:2015 έχει ως στόχο:

 • Τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού.
 • Την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικών πόρων (υλικών, ενέργειας, νερού κλπ).
 • Τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων της Μονάδας καθώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει στις διάφορες δραστηριότητές της να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές.
52715643 s

ISO 45001 : 2018

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την επαγγελματική υγεία και ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας (OH&S), με οδηγίες για τη χρήση του. Επιτρέπει σε έναν οργανισμό να βελτιώνει προληπτικά τις επιδόσεις OH&S για την πρόληψη τραυματισμών και κακής υγείας.
Το ISO 45001 προορίζεται να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τη φύση του.
Όλες οι απαιτήσεις του προορίζονται να ενσωματωθούν στη διαχείριση και στις διαδικασίες ενός οργανισμού.
Το ISO 45001 επιτρέπει σε έναν οργανισμό, μέσω του συστήματος διαχείρισης OH&S, να ενσωματώνει και άλλες πτυχές της υγείας και της ασφάλειας, όπως της ευεξίας των εργαζομένων.

24039048 s

Οφέλη από την εφαρμογή συστήματος ISO 45001 : 2018

Ένα σύστημα διαχείρισης OH&S που βασίζεται στο ISO 45001 θα επιτρέψει σε έναν οργανισμό να βελτιώσει τα OH&S και την απόδοση του από:
• ανάπτυξη και υλοποίηση μιας πολιτικής ΟΗ&S και στόχων ΟΗ & Υ
• καθιέρωση συστηματικών διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη το «πλαίσιο» και τις οποίες λαμβάνουν υπόψη λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους και τις ευκαιρίες του, καθώς και τις νομικές και άλλες απαιτήσεις του
• προσδιορισμός των κινδύνων και των κινδύνων OH&S που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του · επιδιώκουν να τα εξαλείψουν ή να θέσουν σε έλεγχο για να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανές επιπτώσεις τους
• καθιέρωση επιχειρησιακών ελέγχων για τη διαχείριση των κινδύνων OH&S και των νομικών και άλλων απαιτήσεις
• αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους OH&S
• αξιολογώντας την απόδοσή του στο OH&S και επιδιώκοντας να τη βελτιώσουμε, λαμβάνοντας τις κατάλληλες ενέργειες
• Διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε θέματα OH&S. Σε συνδυασμό, αυτά τα μέτρα θα διασφαλίσουν τη φήμη ενός οργανισμού ως ασφαλούς τόπου εργασίας.

Η εργασία θα προωθηθεί και μπορεί να έχει πιο άμεσα οφέλη, όπως:
• βελτίωση της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται σε θέματα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς
• μείωση του συνολικού κόστους των συμβάντων
• μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και του κόστους διακοπής λειτουργίας
• μείωση του κόστους ασφαλίστρων
• μείωση των ποσοστών απουσιών και εργαζομένων
• αναγνώριση ότι έχει επιτύχει ένα διεθνές σημείο αναφοράς (το οποίο μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει πελάτες που ανησυχούν για τις κοινωνικές τους ευθύνες)

* Υπεργολαβική διεργασία