ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της Εταιρείας COWA Facility Management είναι η δημιουργία μιας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων/ facility management.

Για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στο παραπάνω, η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα. Πιο συγκεκριμένα:

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015
 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.

Οι δραστηριότητες της COWA Facility Management, οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος είναι:

Facility Management (υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες πρασίνου, υπηρεσίες απολύμανσης, υπηρεσίες ηλεκτρολογικές, υπηρεσίες συντήρησης κλιματιστικών μονάδων, υπηρεσίες ανακαίνισης χώρου)

Με την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

 • Στη χρησιμοποίηση άριστων υλικών και πρώτων υλών
 • Στη χρησιμοποίηση άριστου και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού
 • Στην ικανοποίηση των πελατών, των συνεργατών και ενδιαφερομένων μερών
 • Στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών μας
 • Στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων υπηρεσιών
 • Στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • Διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • Μείωση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον και τον Άνθρωπο
 • Μείωση των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών
 • Ικανοποίηση των εφαρμοστέων νομικών και άλλων απαιτήσεων
 • Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας

Με την ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η COWA Facility Management αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

 • Για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και την διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων, προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοση,
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της εταιρείας με την περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή της ρύπανσης και
 • Για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση και την λειτουργία της.
 • Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η COWA Facility Management αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:
 • Για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και την διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων, προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοση,
 • Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της εταιρείας με την περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή της ρύπανσης και
 • Για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση και την λειτουργία της.

Με την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η COWA Facility Management δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Η Διοίκηση της COWA Facility Management δεσμεύεται:

 • Για την τήρηση όλων των νομοθετικών και λοιπών απαιτήσεων που σχετίζονται με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Για την εξάλειψη των κινδύνων ΥΑΕ και την ελαχιστοποίηση της διακινδύνευσης
 • Για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και την διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων
 • Για την χωρίς περιορισμούς και φραγμούς διαβούλευση με τους εργαζομένους και την εξασφάλιση της ενεργής συμμετοχής τους στην επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος.

Στo πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, η Διοίκηση της COWA Facility Management στοχεύει:

 • Στο μηδενισμό των ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών
 • Στην ελαχιστοποίηση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων
 • Στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών της σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

Ο απώτερος στόχος της εταιρείας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους. Για την μείωση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της (εντός και εκτός εταιρείας), η εταιρεία βασίζεται στην πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων.

Η πολιτική και οι στόχοι της εταιρείας COWA Facility Management για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους των χώρων εργασίας τους, συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.

Η παρούσα Πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην Cowa Facility Management Α.Ε.