ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Περιβάλλον

H εταιρεία μας θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος σαν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς στον οργανισμό, αναγνωρίζουμε τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004.

Η δέσμευση για την προστασία του Περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

Συνεχής αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων μέσα από τον έλεγχο:

  • Της διάθεσης των στερεών απορριμμάτων
  • Των υγρών αποβλήτων
  • Της χρήσης των χημικών καθαριστικών

Συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων μέσω:

  • Των ετήσιων ανασκοπήσεων
  • Της θέσπισης Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων
  • Δέσμευση για συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Περιβαλλοντικές Νομοθετικές απαιτήσεις
  • Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεμάτων στον σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων
  • Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού
  • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα
111609502 s

Κοινωνία

H Φιλανθρωπία και ο Εθελοντισμός αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της εταιρικής κουλτούρας μας.

Η οικονομική και υλική συμβολή, αλλά και η έμπρακτη συμπαράσταση μέσω των υπηρεσιών μας, στηρίζει διάφορα ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στο ολοένα και πιο δύσκολο έργο τους, πρεσβεύοντας την αισιοδοξία και τις ανθρώπινες αξίες στη σύγχρονη κοινωνία.

Εργαζόμενοι

Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι προτεραιότητα της εταιρείας και μια συνέχεια των αξιών της εταιρείας για συμμετοχή των εργαζομένων στους στόχους και την εξέλιξή της. Η εταιρεία επιδιώκει να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και να συμβάλλουν στην επιτυχία της.

Οι εργαζόμενοι της μπορούν να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμα τους να οργανώνουν, να προάγουν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους.

111680525 s

Παρέχει χώρους εργασίας όπου δεν υφίσταται κανένα είδος διάκρισης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και των άλλων μορφών παρενόχλησης. Επιπλέον ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται άνετα και θα είναι σεβαστοί, ανεξάρτητα από τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, τις ικανότητες ή τα χαρακτηριστικά τους.