PRINCIPLE OF DATA PROTECTION

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Cowa Hellas Facility Management A.E. (εφεξής «Cowa Hellas» ή «εμείς») εκφράζει την ικανοποίησή της που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και χαιρετίζει το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τις υπηρεσίες μας.

 

Η Cowa Hellas σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η Cowa Hellas αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως, ενδεικτικά, ως υποψήφιοι ή ενεργοί Πελάτες, Συνεργάτες, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι, Ιδιώτες, επισκέπτες ιστοσελίδων ή γενικά συνεργαζόμενοι τρίτοι με εμάς). Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Cowa Hellas. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

 

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  • Ορισμοί :

 «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία, άμεση ή έμμεση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (υποκείμενο δεδομένων). Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικά γενικά δεδομένα, δεδομένα λογιστικής συμβάσεων και πληρωμών, τα οποία αποτελούν έκφραση της ταυτότητας ενός ατόμου.

«Επεξεργασία»: κάθε δραστηριότητα, η οποία αφορά στα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταχώρισης, οργάνωσης, χειρισμού, αποθήκευσης, κοινοποίησης, πρόσβασης, χρήσης, μεταφοράς, διαγραφής και καταστροφής των προσωπικών δεδομένων.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: εν προκειμένω η Cowa Hellas, η οποία καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα ακόλουθα:

Cowa Hellas Facility Management A.E.

οδός Θυατείρων, αρ. 3,

Tαχυδρομικός Kωδικός 171 21

Νέα Σμύρνη Αττικής

Tηλ. 2109324806

email: info@cowa.gr

 

«Εκτελών την Επεξεργασία» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

«Αποδέκτης» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

 

  • Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: διευθύνσεις IP, ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε (referrer), προβαλλόμενες σελίδες, κατεβασμένα αρχεία (downloads), προβαλλόμενα βίντεο/αναπαραγόμενα μουσικά κομμάτια, κλικαρισμένοι ξεχωριστοί σύνδεσμοι (links), αναζήτηση λέξεων ή αναζήτηση φράσεων (site search), διάρκεια επίσκεψης, χρησιμοποιούμενος πλοηγός (browser), κ.α. Εάν η επίσκεψη είναι αποτέλεσμα online διαφήμισης, όπως banners (πανό), διαφημίσεις βίντεο, μηχανή αναζήτησης διαφήμισης, κτλ., έχουμε επίσης καταχωρήσει το banner, Adword, κτλ. το οποίο παρακίνησε την επίσκεψη των ιστοσελίδων της Cowa Hellas.

 

  • Αρχές Συλλογής και Επεξεργασίας

Σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα εκ των Καν. ΕΕ 2016/679, Ν.4624/2019, Ν. 3471/2006  όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, των σχετικών οδηγιών και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εν γένει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και δη στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε μόνον τα απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP), είτε για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης/συναλλαγής, είτε στη βάση υποχρέωσής μας εκ του νόμου,  είτε -όπου απαιτείται- με τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το ζήτημα αυτό, π.χ. μέσω εγγραφής εφαρμόζοντας τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ισχύοντος Κανονιστικού πλαισίου (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

 

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Η Cowa Hellas και οι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους αναθέτουμε έργα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, ήτοι είτε στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης για την εκπλήρωση της συναλλακτικής σχέσης (ενδεικτικά διαχείριση δεδομένων και στοιχείων σας στα πλαίσια των υπηρεσιών μας, υποστήριξη και πληροφόρησή σας σχετικά με υπηρεσίες της Cowa Hellas, απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας), είτε προς συμμόρφωση σε νομική υποχρέωσή μας (ενδεικτικά τήρηση Α.Φ.Μ. για την έκδοση σχετικού παραστατικού), είτε στη νόμιμη βάση της ρητής σας συναίνεσης (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε) για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών (newsletter). Οι γνώσεις που αποκτούμε μας επιτρέπουν την περαιτέρω βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και την προσαρμογή τους ακόμα καλύτερα στις ανάγκες των επισκεπτών μας.

 

Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει ορισμένες πληροφορίες που αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε αρχεία καταγραφής για σύντομο χρόνο αποκλειστικά με σκοπό τον προσδιορισμό διαταραχών και για λόγους ασφάλειας (π.χ. για να αποσαφηνίσουμε προσπάθειες επίθεσης) και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Αρχεία καταγραφής που χρειάζεται να διατηρηθούν για λόγους αποδεικτικής τεκμηρίωσης εξαιρούνται της διαγραφής μέχρι να επιλυθεί εντελώς το σχετικό συμβάν και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να μεταβιβαστούν σε ερευνητικές αρχές.

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ανάλυσης (χωρίς διεύθυνση IP ή χωρίς ολοκληρωμένη διεύθυνση IP).

Στα αρχεία καταγραφής, αποθηκεύονται συγκεκριμένα οι παρακάτω πληροφορίες:

–Διεύθυνση IP (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές

–Διαδικτυακή διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο γίνεται πρόσβαση στη Διαδικτυακή προσφορά (η αποκαλούμενη URL προέλευσης ή παραπέμπουσα URL)

–Όνομα του παρόχου υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές

– Όνομα των αρχείων ή των πληροφοριών στις οποίες πραγματοποιείται πρόσβαση

–Ημερομηνία και ώρα αλλά και διάρκεια ανάκτησης

–Ποσότητα μεταφερόμενων δεδομένων

–Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων (π.χ. Flash Player)

–Κωδικός κατάστασης http (π.χ. “Request successful” (Επιτυχές αίτημα) ή “File requested not found” (Δεν βρέθηκε το αρχείο που ζητήθηκε).

 

 

 Παιδιά

Ο ιστότοπος της Cowa Hellas δεν προορίζεται για παιδιά μικρότερα των 16 ετών.

 

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτα Μέρη

Ενδέχεται προς το σκοπό της προσήκουσας εκτέλεσης της συναλλακτικής σχέσης ή/και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη – εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, πάντοτε υπό έλεγχο και σαφείς οδηγίες και υπό τον όρο της συμβατικής δέσμευσης ότι τα τρίτα μέρη αφ΄ ενός συμμορφώνονται  απόλυτα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, αφ΄ ετέρου δεν εκτελούν οποιαδήποτε επεξεργασία στα δεδομένα, πέραν από αυτή του σκοπού της διαβίβασης. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών προσεκτικά και τους επανεξετάζουμε τακτικά, ιδίως αναφορικά με την επιμελή αντιμετώπιση και προστασία των δεδομένων που έχουν αποθηκεύσει. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο και να συμμορφώνονται με τις θεσμικές προβλέψεις. Στην περίπτωση αυτή, οι εκτελούντες την επεξεργασία/ή και αποδέκτες -κατά τα ανωτέρω οριζόμενα- έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε δεδομένα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των έναντι ημών υποχρεώσεών τους και την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών που τους έχουν ζητηθεί.

Δε θα διαθέσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι δεν φέρουν την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία ή/και του αποδέκτη, χωρίς προγενέστερη ενημέρωσή σας και σχετική σας συναίνεση.

Περαιτέρω στη βάση της νομικής μας υποχρέωσης τα προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν άνευ ετέρου στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε παραλήπτες εκτός του ΕΟΧ

Μπορούμε επίσης να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ σε αποκαλούμενες τρίτες χώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διασφαλίζουμε πριν τη διαβίβαση είτε ότι ο παραλήπτης των δεδομένων παρέχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας (π.χ. λόγω απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντίστοιχη χώρα ή λόγω συμφωνίας βάσει των αποκαλούμενων πρότυπων προβλέψεων ΕΕ με τον παραλήπτη), είτε ότι έχετε συγκατατεθεί στη διαβίβαση. Έχετε δικαίωμα να παραλάβετε μια επισκόπηση των παραληπτών σε τρίτες χώρες και αντίγραφο των ειδικά συμφωνημένων προβλέψεων που εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

 

Διάρκεια τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ή/και σε συμμόρφωσή μας με τυχόν εκ του νόμου υποχρέωση για τήρηση αρχείων, συμμόρφωσή μας προς τις διατάξεις του νόμου περί παραγραφής, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργός χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου https://cowa.gr.

Σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί απαραίτητο για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών, ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών, έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, πάντοτε υπό το πρίσμα των βασικών αρχών της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας της επεξεργασίας.

 

Τόπος και τρόπος τήρησης Προσωπικών Δεδομένων  

Για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά μέσα και οργανωτικά μέτρα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο θέτοντας σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες (προστατευμένα περιβάλλοντα αποθήκευσης και ασφαλούς λειτουργίας, ελέγχους και περιορισμούς στην πρόσβαση). Ο παρών διαδικτυακός τόπος διαθέτει SSL (Secure Sockets Layer)  πρωτόκολλο  2048bit, το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των δεδομένών.

Tα δεδομένα σας αποθηκεύονται με εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μέτρων στους διακομιστές της Cowa Hellas, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός Ε.Ε. και σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. παραστατικά) σε φυσικό αρχείο με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εντός των εγκαταστάσεών μας.

Σημειώνεται ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την αποκλειστική ευθύνη τρίτων φορέων ως προς την επεξεργασία τυχόν δεδομένων σας.

 

Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (links)

Η ιστοσελίδα της Cowa Hellas μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων, που λειτουργούν από παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία ευθύνη σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας που εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η συμπεριφορά τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τρίτους. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

 

Ασφάλεια

Η Cowa Hellas λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα ασφαλείας, τεχνικά και οργανωτικά, για την ασφάλεια των δεδομένων που έχουμε υπό τον έλεγχό μας και για την εξασφάλιση της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή τυχαία απώλεια ή κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία, επέμβαση, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς καθώς νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες.

.

 

Άμεση προώθηση (Μάρκετινγκ)

Όταν μας δίδετε προσωπικά σας δεδομένα, εμείς τα χρησιμοποιούμε, για να σας πληροφορήσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε την άποψή σας σχετικά με αυτά, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση για τη χρήση τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια χρήση, αλλά δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον διαφημιστικά μηνύματα από τη Cowa Hellas, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cowa.gr ή να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του email που λάβατε από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι, για οργανωτικούς λόγους, μπορεί να υπάρξει σύμπτωση της άρνησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η προαναφερόμενη συγκατάθεσή σας δεν απαιτείται εφόσον έχει προηγηθεί συναλλαγή ή πώληση προϊόντων μας προς εσάς.

Τα δεδομένα σας διαγράφονται εκτός εάν απαιτείται η διατήρησή τους για ζητήματα τιμολόγησης και λογιστικούς λόγους.

 

Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός ένα έχετε ρητά συναινέσει σε αυτές.

 

Δικαιώματα χρήστη

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε αυτήν την περίπτωση, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») ή διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από μέρους μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να μας γνωστοποιήσετε συμπληρωματικά προσωπικά δεδομένα, μέσω παροχής συμπληρωματικής δήλωσης. Η διαγραφή δεν ισχύει για δεδομένα που είναι απαραίτητα για τιμολογιακούς ή λογιστικούς σκοπούς ή που υπόκεινται σε περίοδο διατήρησης που προβλέπεται από το νόμο. Αν δεν απαιτείται πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα, η επεξεργασία τους είναι περιορισμένη.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε – εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις – τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων από εμάς ανά πάσα στιγμή. Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν αποδείξουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις προβλεπόμενες στον νόμο απαιτήσεις όσον αφορά την παροχή αποδεδειγμένων λόγων για την περαιτέρω επεξεργασία που υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή διασφάλιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα άρνησης της άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ)

Όπως αναφέρεται στο πεδίο «Άμεση προώθηση (Μάρκετινγκ)», μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης προώθησης (μάρκετινγκ) ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι, για οργανωτικούς λόγους, μπορεί να υπάρξει σύμπτωση της άρνησής σας και της χρήσης των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της νομικής βάσης του «δικαιολογημένου συμφέροντος»

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, στο βαθμό που αυτή βασίζεται στο δικαιολογημένο συμφέρον της εταιρείας μας.  Στη συνέχεια, θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Δικαίωμα ανάκλησης της παρασχεθείσας συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή με άμεση ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκλησή σας παραμένει αμετάβλητη. Τα δεδομένα που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς διατηρούνται, για όσο διάστημα απαιτείται.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να απαιτήσετε να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Μπορείτε να προσφύγετε στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας σας ή το κράτος σας ή στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για μας.

Αυτή είναι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφεία: Κηφισίας 1-3,

Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:+30 210 6475600

Fax:+30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:contact@dpa.gr

 

 

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η Cowa Hellas δύναται κατά καιρούς να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Cowa Hellas. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του, αφότου έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι ο χρήστης αποδέχεται αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν ο χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, όπως αυτή δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, ο χρήστης θα πρέπει να διακόψει την χρήση του δικτυακού τόπου της Cowa Hellas.

 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε τυχόν ερώτηση ή απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμασε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τ..ν Υπεύθυν.. Προστασίας Δεδομένων μέσω email στη Διεύθυνση info@cowa.gr ή στο τηλ. 2109324806. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων θα είναι ανέξοδες για τα υποκείμενα.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια οι αιτούμενες πληροφορίες να σας παρασχεθούν με σχετική γραπτή ενημέρωση το συντομότερο δυνατό από την παραλαβή του αιτήματός σας.