TERMS OF USE

Εισαγωγή

Η «Cowa Hellas Facility Management Α.» («Cowa Hellas») μέσω του διαδικτυακού τόπου www.cowa.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του Διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με την «Cowa Hellas» και με τις υπηρεσίες που παρέχει η «Cowa Hellas» και να προβεί σε χρήση των σελίδων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσεως.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσεως, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσεως, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.cowa.gr έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Η «Cowa Hellas» έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποιήσεως. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου www.cowa.gr, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, κειμένων, λογότυπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, ψηφιακών αρχείων, λογισμικού και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της «Cowa Hellas» ή των παρόχων (δικαιούχων) περιεχομένου που συνεργάζονται με την «Cowa Hellas»  και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, η συλλογή και χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, η οποιαδήποτε μεταφόρτωση ή αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών προς τρίτους, η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «Cowa Hellas», ή του Δικαιούχου. Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προελεύσεώς τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της  «Cowa Hellas» ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα λογότυπα της «Cowa Hellas» και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της «Cowa Hellas».

 

 Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο χρήστης/επισκέπτης του www.cowa.gr οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου. Ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του διαδικτυακού τόπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ανωτέρω ιστότοπο www.cowa.gr από τον επισκέπτη/χρήστη λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. Σε περίπτωση άσκησης οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής, απορρέουσας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη, κατά του παρόντος ιστότοπου, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

H ιστοσελίδα μας δεν δίνει στους χρήστες/επισκέπτες  τη δυνατότητα  να δημοσιεύουν στο δικτυακό αυτό τόπο, δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους. Ωστόσο  ελέγχουμε περιοδικά για κακόβουλες ενέργειες παράνομης μεταφόρτωσης  και λαμβάνουμε μέτρα έτσι ώστε  να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικό παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψή μας, το αφαιρούμε χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

 

Περιορισμός ευθύνης

Ο ιστότοπος www.cowa.gr καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της «Cowa Hellas» για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης η «Cowa Hellas» δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου ή τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Σύνδεσμοι (links) στο www.cowa.gr : Οι σύνδεσμοι που τυχόν περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό μας τόπο παραπέμπουν και σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners και η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η «Cowa Hellas» δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η «Cowa Hellas» παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στον διαδικτυακό της τόπο, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του. Ο χρήστης / επισκέπτης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους ενώ η «Cowa Hellas» ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους.

Γνωστοποίηση Αλλαγών: Το www.cowa.gr διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής στο περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου καθώς και στις πολιτικές και τους Όρους Χρήσης, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αυτό απαραίτητο και χωρίς καμία έγγραφη προειδοποίηση με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@cowa.gr προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή τους.

 

 

Ενημερωτική επιστολή κατόπιν της αποστολής των προσωπικών σας στοιχείων στην «Cowa Hellas», από τους συνδέσμους των “Στοιχείων Επικοινωνίας”, είτε της “ελληνικής” σελίδας είτε της “αγγλικής

 

Αγαπητέ χρήστη,

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τα δεδομένα σας, τα οποία μας αποστέλλεται μέσω της ιστοσελίδας μας, από το παράρτημα των «Στοιχείων Επικοινωνίας» θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να διαχειριστούμε το ερώτημα / αίτημα που μας στέλνετε.

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την εταιρεία COWA HELLAS A.E. (με έδρα την Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός Θυατείρων αρ. 3), η οποία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων σας όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 15 – 18, 20 και 21 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ. 679/2016 (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, μπορείτε:

α) να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και σε αυτήν την περίπτωση, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

β) να ζητήσετε τη διόρθωση ή συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων που μας δηλώσατε κατά την εγγραφή σας ή την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

γ) να ζητήσετε την διαγραφή αυτών των προσωπικών δεδομένων εκτός από αυτά που είναι απαραίτητο να τηρηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ)  να ζητήσετε – εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ άρθρο 18 του Κανονισμού – τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Εάν αυτός ο περιορισμός δεν είναι επιτρεπτός κατά την ανωτέρω διάταξη, θα σας απαντήσουμε σχετικά.

ε)  να λαμβάνετε δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να απαιτήσετε να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση: info@cowa.gr

Εάν διαπιστώσετε παραβίαση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, φαξ: +30 210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr), (άρθρο 77 ΓΚΠΔ).

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της εταιρείας μας, στο email info@cowa.gr, γράφοντας στο θέμα “DPO”.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορούν να προβληθούν κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο https://cowa.gr/arxi-prostasias-dedomenon

 

 

Ενημερωτική επιστολή κατόπιν της αποστολής των προσωπικών σας στοιχείων στην «Cowa Hellas», από τους συνδέσμους της “Καριέρας”, είτε της “ελληνικής” σελίδας είτε της “αγγλικής

 

Αγαπητέ χρήστη,

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και το ενδιαφέρον σας να συνεργαστείτε μαζί μας !

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το βιογραφικό σας σημείωμα και τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της συνεργασίας μας. Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την εταιρεία COWA HELLAS A.E. (με έδρα την Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός Θυατείρων αρ. 3), η οποία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την διαδικασία επιλογής νέων υπαλλήλων/συνεργατών μας, το οποίο δεν θα υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από σήμερα. Μετά την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα διαγραφούν τα δεδομένα σας από το αρχείο μας, εκτός εάν συναινέσετε ρητώς να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων σας όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 15 – 18, 20 και 21 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ. 679/2016 (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, μπορείτε:

α) να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και σε αυτήν την περίπτωση, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

β) να ζητήσετε τη διόρθωση ή συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων που μας δηλώσατε κατά την εγγραφή σας ή την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

γ) να ζητήσετε την διαγραφή αυτών των προσωπικών δεδομένων εκτός από αυτά που είναι απαραίτητο να τηρηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ)  να ζητήσετε – εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ άρθρο 18 του Κανονισμού – τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Εάν αυτός ο περιορισμός δεν είναι επιτρεπτός κατά την ανωτέρω διάταξη, θα σας απαντήσουμε σχετικά.

ε)  να λαμβάνετε δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να απαιτήσετε να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση: info@cowa.gr

Εάν διαπιστώσετε παραβίαση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, φαξ: +30 210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr), (άρθρο 77 ΓΚΠΔ).

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της εταιρείας μας, στο email info@cowa.gr, γράφοντας στο θέμα “DPO”.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορούν να προβληθούν κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο https://cowa.gr/arxi-prostasias-dedomenon