Ανακύκλωση

Αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων, με περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια, προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία.

Παρέχουμε λύσεις σε κάθε ανάγκη τεχνικών, βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, με αξιόπιστες μεθόδους και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η εταιρεία βασίζεται πάντα σε κριτήρια ποιότητας και παραγωγικότητας στους τομείς της συλλογής, της μεταφοράς, της επεξεργασίας αδρανών υλικών, απορριμμάτων, καθώς και εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης και ανακύκλωσης.

Χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός όπως φορτωτές, bob-cat, γερανοφόρα οχήματα, εκσκαφείς, κάδοι απλοί και συμπίεσης, καθώς και φορτηγά με μηχανισμό συμπίεσης.

Περισυλλογή, ανακύκλωση και καταστροφή εγγράφων