Ανακύκλωση

Αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων, με περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια, προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία.

Παρέχουμε λύσεις σε κάθε ανάγκη τεχνικών, βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, με αξιόπιστες μεθόδους και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η εταιρεία βασίζεται πάντα σε κριτήρια ποιότητας και παραγωγικότητας στους τομείς της συλλογής, της μεταφοράς, της επεξεργασίας αδρανών υλικών, απορριμμάτων, καθώς και εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης και ανακύκλωσης.

Χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός όπως φορτωτές, bob-cat, γερανοφόρα οχήματα, εκσκαφείς, κάδοι απλοί και συμπίεσης, καθώς και φορτηγά με μηχανισμό συμπίεσης.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

21650420 s
21650420 s

Κάδοι Συλλογής Εγγράφων
Συχνότητα αποκομιδής του περιεχομένου των κάδων, είτε σε προκαθορισμένα διαστήματα, είτε όποτε γεμίζει ο κάδος
Περισυλλογή, μεταφορά και καταστροφή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον υψηλής ασφάλειας και εμπιστευτικότητας
Έκδοση πρωτοκόλλου καταστροφής και δυνατότητα καταγραφής από CCTV

Εμπιστευτική Καταστροφή Εγγράφων
Παραλαβή αρχείου και μεταφορά στις εγκαταστάσεις καταστροφής
Εργασίες διαλογής σε ανακυκλώσιμο και μη ανακυκλώσιμο υλικό προώθησης του κατεστραμμένου υλικού προς ανακύκλωση.
Έκδοση πρωτοκόλλου καταστροφής και δυνατότητα καταγραφής από CCTV

Vault Data Protection
Φύλαξη και rotation μαγνητικών μέσων backup των server σε ειδικές συνθήκες Vault