ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η καρδιά της εταιρείας, γι’ αυτό και βελτιώνει συνεχώς τις πολιτικές διαχείρισης και διοίκησης του προσωπικού με σαφή και προσεκτικά σχεδιασμένες διαδικασίες επιλογής και εκπαίδευσης. Παράλληλα, το τμήμα είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο ομαλός και αποδοτικός συντονισμός του προσωπικού. Η σωστή και άμεση στελέχωση δεν είναι μόνο σημαντική για τους πελάτες, αλλά και για την ικανοποίηση των εργαζομένων.

92352522 s

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Κάθε εργαζόμενος που έχει προσληφθεί από την εταιρεία ή αλλάζει θέση εργασίας στην εταιρεία, εκπαιδεύεται ειδικά για τη θέση που θα του ανατεθεί, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου πόστου βάσει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες με τον πελάτη.

Η COWA δίνει μεγάλη σημασία στο προσωπικό της να διέπεται από ευγένεια, συνέπεια και υπευθυνότητα διότι αντικατοπτρίζει την εικόνα και τη φιλοσοφία της εταιρείας. Οι ιδιότητες αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την COWA HELLAS Α.Ε., προκειμένου να αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης και ακεραιότητας με τους πελάτες της.